Uprava Društva na svojoj sjednici održanoj dana 05.04.2004. godine, donijela je odluku o sazivanju Glavne skupštine ELKA d.d.
Glavna skupština ELKA d.d. održat će se dana 27. svibnja 2004. godine u 12,00 sati (četvrtak) u sjedištu Društva.

  

 
ELKA d.d.
Zagreb, Žitnjak bb
Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 43. Statuta ELKA, tvornica električnih kabela, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu Žitnjak bb (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva na svojoj sjednici održanoj dana 05.04.2004. godine, donijela je sljedeću
O D L U K U

o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE ELKA d.d.

Glavna skupština ELKA d.d. održat će se dana 27. svibnja 2004. godine u 12,00 sati (četvrtak) u sjedištu Društva.
Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći
D N E V N I   R E D :
  • Upotreba dobiti
  • Davanje razrješnice članovima Uprave
  • Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
  • Imenovanje revizora Društva
  • Odobrenje Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu Elka kabeli d.o.o.
Prijedlozi odluka
Ad. 1
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:
Odluku
o upotrebi dobiti
Dobit financijske godine 2003. nakon oporezivanja u iznosu od 703.765,12 kn (slovima: sedamsto tri tisuće sedamsto šezdeset pet kuna i dvanaest lipa) raspoređuje se u dobit namijenjenu za podjelu dioničarima (dividendu).
Utvrđuje se da zadržana dobit iz ranijih godina ukupno iznosi 17.586.982,57 kn (slovima: sedamnaest milijuna petsto osamdeset šest tisuća devetsto osamdeset dvije kune i pedeset sedam lipa). Iz zadržane dobiti izdvaja se u zakonske rezerve Društva iznos od 1.340.147,44 kn (slovima: jedan milijun tristo četrdeset tisuća sto četrdeset sedam kuna i četrdeset četiri lipe). Ovim izdvajanjem zakonske rezerve Društva ukupno iznose 23.824.800,00 kn (slovima: dvadeset tri milijuna osamsto dvadeset četiri tisuće osamsto kuna), čime su zakonske rezerve Društva dosegnule visinu od 5 (slovima: 5) % temeljnog kapitala Društva.
Dio ostatka zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 12.818.429,28 kn (slovima: dvanaest milijuna osamsto osamnaest tisuća četiristo dvadeset devet kuna i dvadeset osam lipa) raspoređuje se u dobit namijenjenu za podjelu dioničarima (dividendu).
U smislu stavka 1. i stavka 3. ove odluke dobit namijenjena za podjelu dioničarima (dividenda) ukupno iznosi 13.522.194,40 kn (slovima: trinaest milijuna petsto dvadeset dvije tisuće sto devedeset četiri kune i četrdeset lipa), što iznosi 8,80 kn (slovima: osam kuna i osamdeset lipa) po dionici. Dividenda će se isplatiti 11. lipnja 2004. godine.
Ad. 2
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:
Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave
Utvrđuje se da je Uprava vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica.
Ad. 3
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:
Odluku
o davanju razrješnicu članovima Nadzornog odbora
Utvrđuje se da je Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.
Ad. 4
Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini da donese sljedeću:
Odluku
O imenovanju revizora Društva
DELOITTE&TOUCHE d.o.o. za usluge revizije i financijsko savjetovanje iz Zagreba imenuje se revizorom Društva za 2004. godinu.
Ad. 5
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:
Odluku
Odobrava se Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu Elka kabeli d.o.o., u tekstu koji nosi oznaku 1. i koji je parafiran odnosno potpisan od strane Uprave Društva.
Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem punomoćnika.
Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine Društvu prijave svoje sudjelovanje, u skladu s odredbama članka 45. Statuta Društva odnosno članka 118. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.
Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u Depozitoriju Središnje depozitarne agencije na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.
Ako se Glavna skupština dana 27. svibnja 2004. ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom, Glavna skupština će se održati dana 11. lipnja 2004. u 12,00 sati na istom mjestu.
Uvid u pisani materijal za Glavnu skupštinu (Godišnja financijska izvješća Društva za 2003. godinu, Izvješće o stanju Društva, Izvješće Nadzornog odbora, Ugovor o prodaji i prijenosu poslovnog udjela u društvu Elka kabeli d.o.o.) dioničari mogu obaviti svakog radnog dana, osim subote u sjedištu Društva u vremenu od 11 do 15 sati.
Maja Rakvin,
Direktor Društva